martes, 25 de abril de 2017

Convocatoria de premio Edebé

 
Fonte: www.edebe.com
XXVI PREMIO EDEBÉ DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL 2017
Xénero:  Novela, infantil e xuvenil.
Premio:   30.000 € e edición
Aberto a:  sen restricións por nacionalidade ou residencia
Entidade convocante: Editorial Edebé
País da entidade convocante: España
Data de peche:    15:09:2017
BASES
Convidamos a todos os escritores e escritoras a participar no 26 Premio Edebé de Literatura Infantil e Xuvenil, un acontecemento anual que reúne as obras de maior calidade literaria para infancia e mocidade.
Establécense dúas modalidades de premio: modalidade infantil; para obras de narrativa dirixidas a lectores de 7 a 12 anos, dotada con 25.000 euros, e modalidade xuvenil, para obras dirixidas a lectores de máis de 13 anos, dotada con 30.000 euros. O feito de participar nunha modalidade exclúe a posibilidade de facelo na outra.
A concesión do Premio nas súas dúas modalidades supón que o autor cede en exclusiva a Edebé todos os dereitos de explotación sobre a obra, por toda a vixencia da propiedade intelectual, en calquera lingua, formato, canle de distribución, xa sexa de forma directa ou mediante terceiros, para todo o mundo; cesión que o autor se obriga a formalizar mediante a firma do contrato de edición estándar que nese momento teña en vigor a editorial. A dotación do Premio computarase como anticipo a conta dos dereitos de autor obtidos mediante esas explotacións. A editorial Edebé terá unha opción preferente para a adquisición dos dereitos, en todas as linguas do Estado español, das obras que o Xurado considere de interese publicar e que non obtivesen o Premio nalgunha modalidade. As obras deberán ser orixinais totalmente inéditas, de tema libre e escritos en castelán ou en calquera das linguas do Estado. O xénero literario debe ser novela.
Remitiranse dúas copias a esta dirección: Premio Edebé de Literatura Infantil e Xuvenil. Editorial edebé, Paseo San Juan Bosco, 62, 08017 Barcelona. Deberá especificarse claramente a que modalidade do
A extensión das obras será dun mínimo de 20 páxinas e dun máximo de 80 para a modalidade infantil, e de 80 a 200 para a xuvenil. Os traballos presentaranse mecanografiados a dobre espazo e escritos por unha soa cara en follas de papel tamaño DIN-A4. Acompañaranse de copia en soporte informático.
Os orixinais enviaranse baixo plica. As plicas deben conter o nome, a dirección, o e-mail e o teléfono do autor.
O Xurado procederá á apertura de plicas unha vez fallado o Premio nas súas dúas modalidades.
Cada concursante poderá enviar cuantos orixinais da súa propia autoría desexe para unha soa modalidade. O feito de participar implica o compromiso de non optar a outros premios coas obras presentadas a concurso, así como a ausencia de compromisos editoriais previos ou simultáneos para as devanditas obras.
O prazo de admisión de orixinais terminará o 15 de setembro de 2017. Non poderán presentarse ao concurso o persoal do grupo Edebé nin os gañadores da anterior edición.
O Xurado será nomeado por Edebé e estará formado por especialistas en literatura e educación. A súa composición darase a coñecer no momento de publicar o fallo do Premio. O Xurado emitirá un veredicto inapelable. O veredicto do Xurado será dado a coñecer a finais de xaneiro de 2018 no transcurso dun acto que se convocará para este fin. Os orixinais non premiados serán destruídos dentro dos catro meses seguintes á adxudicación do Premio. A editorial non responde, en ningún caso, do extravío ou perda dalgún orixinal.
A participación no Premio Edebé de Literatura Infantil e Xuvenil implica a plena conformidade e aceptación destas bases.

Ningún comentario:

Publicar un comentario